ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

โยงหน้าให้ถูกต้อง
(เติม "และสังคมศาสตร์" หลังชื่อคณะมนุษยศาสตร์)
(โยงหน้าให้ถูกต้อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2463]] โดยเริ่มการการก่อตั้ง "'''โรงเรียนลวะศรี'''" ซึ่งเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ณ พระที่นั่งจันทรพิศาล ใน[[พระนารายณ์ราชนิเวศน์]] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "'''โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย"''' หลังจากนั้น ในปี [[พ.ศ. 2483]] ได้ย้ายโรงเรียนมาที่ถนนนารายณ์มหาราช พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "'''โรงเรียนสตรีลพบุรี'''" และได้รับการยกฐานะเป็น "'''วิทยาลัยครูเทพสตรี'''" ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในส่วนภูมิภาค
 
ต่อมา ในวันที่ [[14 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2536]] [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให้ "วิทยาลัยครูเทพสตรี" เปลี่ยนชื่อเป็น"'''สถาบันราชภัฏเทพสตรี'''"
 
และเมื่อวันที่ [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2547]] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไภยในร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภาพเป็น "'''มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี'''" ตั้งแต่วันที่ [[15 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2547]] จนถึงปัจจุบัน
138,643

การแก้ไข