ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนา"

(ไม่มีเนื้อหาเจาะจงการนับถือศาสนาในประเทศหนึ่ง ๆ)
=== จำนวนผู้นับถือศาสนาและลัทธิต่างๆ <ref>http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html</ref> ===
# [[ศาสนาคริสต์]]: 2.1 พันล้านคน – 2.2 พันล้านคน
# [[ศาสนาพุทธ]]: 500 ล้านคน – 1.9 พันล้านคน <ref>Upper estimate includes syncretism([[ประสานทัศน์]])</ref>
# [[ศาสนาอิสลาม]]: 1.5 พันล้านคน – 1.6 พันล้านคน <ref>http://www.pewforum.org/Mapping-the-Global-Muslim-Population.aspx</ref>
# ไม่นับถือศาสนา/เชื่อในวิทยาศาสตร์แบบตายแล้วสูญ/[[อศาสนา]]: 1.1 พันล้านคน