ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก + แทนที่ "*" → "**" ด้วยสจห.
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก + แทนที่ "*" → "**" ด้วยสจห.)
{{บน}}
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาล'''
** [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
** [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
** [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
** [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
** [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
** [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
** [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
** [[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
** [[มหาวิทยาลัยพะเยา]]
** [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
** [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
** [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
** [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
** [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
** [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน'''
** [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
** [[มหาวิทยาลัยสยาม]]
** [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]]
** [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]]
** [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]
** [[มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์]]
** [[มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]]
** [[มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต]]
** [[มหาวิทยาลัยพายัพ]]
** [[มหาวิทยาลัยเกริก]]
** [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]]
** [[มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น]]
** [[มหาวิทยาลัยภาคกลาง]]
** [[มหาวิทยาลัยราชธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย]]
** [[มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
** [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
** [[มหาวิทยาลัยณิวัฒนา]]
** [[มหาวิทยาลัยโยนก]]
** [[มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย]]
** [[มหาวิทยาลัยหาดใหญ่]]
** [[มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
** [[มหาวิทยาลัยปทุมธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา]]
** [[มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่]]
** [[มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ]]
** [[มหาวิทยาลัยอีสาน]]
** [[มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]]
{{กลาง}}
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ'''
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี]]
** [[มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]]
* '''กลุ่มวิทยาลัย'''
** [[วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์)]]
** [[วิทยาลัยศรีโสภณ]]
** [[วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก]]
** [[วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร]]
** [[วิทยาลัยทองสุข]]
** [[วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก]]
** [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
** [[วิทยาลัยตาปี]]
** [[วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี]]
** [[วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย]]
** [[วิทยาลัยนครราชสีมา]]
** [[วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตศีรษะเกษ]]
** [[วิทยาลัยราชพฤกษ]]
** [[วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตระยอง]]
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ'''
** [[University of Kent at Canterbury]]
** [[Melbourne University]]
** [[University of Oxford]]
** [[University of Bristol]]
** [[Michigan State University]]
** [[Durham University ]]
** [[Université de Tours]]
** [[University of Fulda]]
** [[The London School of Economics (LSE)]]
** [[Université Jean Moulin Lyon 3]]
** [[University of Hannover]]
** [[Pierre Mendes France University]]
** [[University College London]]
** [[McGill University]]
** [[University of Louisville]]
{{ล่าง}}
 
** ข้อมูล เนติบัณฑิตยสภา ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕2555
 
=== หลักสูตรการเรียนการสอน ===
** '''ภาคเรียนที่หนึ่ง'''
 
กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ได้แก่ วิชาทรัพย์-ที่ดิน, นิติกรรม-สัญญา, หนี้, ละเมิด, ซื้อขาย-เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ, ยืม-ค้ำประกัน-จำนอง-จำนำ, ตัวแทน-ประกันภัย-ตั๋วเงิน-บัญชีเดินสะพัด, หุ้นส่วน-บริษัท, ครอบครัว, มรดก, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ในส่วนของกฎหมายอาญานั้น จะมีการแบ่งออกไปเป็น 3 วิชา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59-106 1 วิชา, มาตรา 1-58 กับ 107-208 1 วิชา และ มาตรา 288-366 อีก 1 วิชา
 
** '''ภาคเรียนที่สอง'''
 
กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้แก่ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ, ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
38,884

การแก้ไข