ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด"

{{col-begin}}
{{col-2}}
* [[โรงเรียนสตรีศึกษา]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์]] [[อำเภอเกษตรวิสัย]]
** [[โรงเรียนขวาววิทยาคาร]] [[อำเภอเสลภูมิขัติยะวงษา]]
** [[โรงเรียนขัติยะวงษา]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ดพลาญชัยพิทยาคม]]
** [[โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม]] [[อำเภออาจสามารถร้อยเอ็ดวิทยาลัย]]
** [[โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม]] [[อำเภอโพนทองสตรีศึกษา]]
** [[โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม]]สตรีศึกษา [[อำเภอจตุรพักตรพิมาน2]]
 
* [[โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก]] [[อำเภอจตุรพักตรพิมาน]]
* [[อำเภอโพนทอง]]
* [[โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์]] [[อำเภอจังหาร]]
** [[โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์]] [[อำเภอเกษตรวิสัยคำนาดีพิทยาคม]]
** [[โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา]] [[อำเภอโพนทอง]]
* [[โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด]] [[อำเภอศรีสมเด็จ]]
** [[โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม]] [[อำเภอสุวรรณภูมิโพธิ์ศรีสว่างวิทยา]]
** [[โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม]] [[อำเภอเชียงขวัญโพนทองพัฒนาวิทยา]]
** [[โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์]] [[อำเภอโพธิ์ชัยโพนทองวิทยายน]]
** [[โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี]] [[อำเภอหนองฮีม่วงมิตรวิทยาคม]]
 
* [[โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์]] [[อำเภอจตุรพักตรพิมาน]]
* [[อำเภอเสลภูมิ]]
* [[โรงเรียนทรายทองวิทยา]] [[อำเภอโพนทราย]]
** [[โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม]] [[อำเภอเสลภูมิขวาววิทยาคาร]]
** [[โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์]] [[อำเภอเกษตรวิสัยท่าม่วงวิทยาคม]]
** [[โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย]] [[อำเภอสุวรรณภูมิโพธิ์ทองวิทยาคาร]]
** [[โรงเรียนเทอดไทยวังหลวงวิทยาคม]] [[อำเภอทุ่งเขาหลวง]]
** [[โรงเรียนธงธานี]] [[อำเภอธวัชบุรีเสลภูมิ]]
** [[โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม]] [[อำเภอธวัชบุรีเสลภูมิพิทยาคม]]
 
* [[โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์]] [[อำเภอพนมไพร]]
* [[โรงเรียนหัวโทนวิทยา]] [[อำเภอสุวรรณภูมิ]]
* [[โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา]] [[อำเภอโพนทอง]]
** [[โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม]] [[อำเภอปทุมรัตต์ช้างเผือกวิทยาคม]]
** [[โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา]] [[อำเภอหนองพอกทุ่งหลวงพลับพลาไชย]]
** [[โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร]] [[อำเภอพนมไพรสุวรรณภูมิวิทยาลัย]]
** [[โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม]] [[อำเภอเชียงขวัญสุวรรณภูมิพิทยไพศาล]]
** [[โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ดหัวโทนวิทยา]]
** [[โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์]] [[อำเภอหนองพอกหินกองวิทยาคาร]]
 
* [[โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์]] [[อำเภอโพธิ์ชัย]]
* [[โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม]] [[อำเภอพนมไพร]]
** [[โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์]] [[อำเภอพนมไพร]]
** [[โรงเรียนโพธิ์ทองพนมไพรวิทยาคาร]] [[อำเภอเสลภูมิ]]
** [[โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม]]
 
* [[อำเภอเกษตรวิสัย]]
** [[โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์]] [[อำเภอเกษตรวิสัย]]
** [[โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์]]
** [[โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์]]
** [[โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร]] [[อำเภอเกษตรวิสัย]]
** [[โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์]]
 
* [[อำเภออาจสามารถ]]
** [[โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม]]
** [[โรงเรียนโพนสูงเมืองประชาสรรค์]] [[อำเภอปทุมรัตต์รัฐ]]
** [[โรงเรียนหนองพอกหมื่นถ่านวิทยา]] [[อำเภอหนองพอก]]
** [[โรงเรียนอาจสามารถวิทยา]]
{{col-2}}
* [[อำเภอธวัชบุรี]]
* [[โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร]] [[อำเภอเสลภูมิ]]
** [[โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา]] [[อำเภอโพนทองธงธานี]]
** [[โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา]] [[อำเภอโพนทองธวัชบุรีวิทยาคม]]
** [[โรงเรียนโพนทองวิทยายน]] [[อำเภอโพนทองเมืองน้อยวิทยาคม]]
** [[โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ]] [[อำเภออาจสามารถศรีธวัชวิทยาลัย]]
 
* [[โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์]] [[อำเภอปทุมรัตต์]]
* [[โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์]] [[อำเภอจตุรพักตรพิมาน]]
* [[โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม]] [[อำเภอโพนทอง]]
** [[โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร]] [[อำเภอจังหารโคกล่ามพิทยาคม]]
** [[โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม]] [[อำเภอเมยวดีจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก]]
** [[โรงเรียนเมืองดู่น้อยวิทยาคม]] [[อำเภอธวัชบุรีประชาสรรค์]]
 
* [[โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา]] [[อำเภอเมืองสรวง]]
* [[อำเภอปทุมรัตต์]]
* [[โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]]
** [[โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม]] [[อำเภอเสลภูมิปทุมรัตต์พิทยาคม]]
** [[โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย]] [[อำเภอธวัชบุรีโพนสูงประชาสรรค์]]
 
* [[โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา]] [[อำเภอศรีสมเด็จ]]
* [[อำเภอหนองพอก]]
* [[โรงเรียนสตรีศึกษา]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]]
** [[โรงเรียนสตรีศึกษา 2]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ดผาน้ำทิพย์วิทยา]]
** [[โรงเรียนสามขาวิทยา]] [[อำเภอโพนทรายโพธิ์แก้วประชาสรรค์]]
** [[โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย]] [[อำเภอสุวรรณภูมิหนองพอกวิทยา]]
 
* [[โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล]] [[อำเภอสุวรรณภูมิ]]
* [[โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์]] [[อำเภอเมืองสรวง]]
** [[โรงเรียนเสลภูมิ]] [[อำเภอเสลภูมิเมืองสรวงวิทยา]]
** [[โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม]] [[อำเภอเสลภูมิสูงยางวิทยาประชาสรรค์]]
 
* [[โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร]] [[อำเภอเกษตรวิสัย]]
* [[อำเภอโพธิ์ชัย]]
* [[โรงเรียนหนองพอกวิทยา]] [[อำเภอหนองพอก]]
** [[โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา]] [[อำเภออาจสามารถเชียงใหม่ประชานุสรณ์]]
** [[โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์]] [[อำเภอหนองฮีโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์]]
 
* [[โรงเรียนหัวโทนวิทยา]] [[อำเภอสุวรรณภูมิ]]
* [[อำเภอโพนทราย]]
* [[โรงเรียนหินกองวิทยาคาร]] [[อำเภอสุวรรณภูมิ]]
** [[โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์]] [[อำเภอเกษตรวิสัยทรายทองวิทยา]]
** [[โรงเรียนอาจสามารถสามขาวิทยา]] [[อำเภออาจสามารถ]]
 
* [[อำเภอเมยวดี]]
** [[โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม]]
 
* [[อำเภอศรีสมเด็จ]]
** [[โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด]] [[อำเภอศรีสมเด็จ]]
** [[โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา]] [[อำเภอศรีสมเด็จ]]
 
* [[อำเภอจังหาร]]
** [[โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์]] [[อำเภอจังหาร]]
** [[โรงเรียนหินกองม่วงลาดวิทยาคาร]] [[อำเภอสุวรรณภูมิ]]
 
* [[อำเภอเชียงขวัญ]]
** [[โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม]]
** [[โรงเรียนม่วงมิตรพลับพลาวิทยาคม]] [[อำเภอโพนทอง]]
 
* [[อำเภอทุ่งเขาหลวง]]
** [[โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม]]
 
* [[อำเภอหนองฮี]]
** [[โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี]]
** [[โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์]]
{{col-end}}
 
449

การแก้ไข