ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ได้อีกด้วย<ref>[http://blog.eduzones.com/cucamp/44594 เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยของจุฬาฯ (ไม่ใช่เด็กจุฬาฯก็อ่านได้)] blog.eduzone.com เรียกข้อมูลวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556</ref>
 
== งานวิชาการ ==
=== การเรียนการสอน ===
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ของคณะใช้ระบบทวิภาคคือ แบ่งปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย (หรืออาจมีภาคฤดูร้อนก็ได้) โดยแบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการ[[เภสัชกรรมปฏิบัติ|บริบาลทางเภสัชกรรม]]และสาขาวิชา[[เภสัชศาสตร์]] ทั้งสองสาขาใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 6 ปี แบ่งเป็นการศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง และการศึกษาวิชาเฉพาะวิชาชีพเป็นเวลา 3 ปีครึ่ง และฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1 ปี ในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะเน้นด้านการดูแลผู้ป่วยในกระบวนการใช้ยา และในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์จะสามารถเลือกวิชาเฉพาะของสาขาใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมและเทคโนโลยี สาขาค้นพบและพัฒนายา และสาขา[[เภสัชศาสตร์สังคม]]และ[[บริหารเภสัชกิจ|บริหาร]] ซึ่งทั้งสองหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและสภามหาวิทยาลัย<ref>[http://www.pharmacycouncil.org/file_attach/28Oct200919-AttachFile1256702719.pdf ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง] เรียกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553</ref><ref>[http://www.pharm.chula.ac.th/course_Thai.html หลักสูตรปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตร์] เรียกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553</ref><ref>[http://www.pharm.chula.ac.th/ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] เรียกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553</ref> หลังสำเร็จการศึกษาต้องชดใช้ทุนโดยเป็นเภสัชกรสังกัด[[กระทรวงสาธารณสุข]]เป็นระยะเวลา 2 ปี<ref name="แนะนำ">หน่วยทะเบียนคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, '''เอกสารแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย'''</ref> หรือหน่วยงานราชการอื่นที่ระบุตำแหน่งในแต่ละปีการศึกษา<ref>คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [http://www.pharm.chula.ac.th/news-view.php?id=61 กำหนดการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปี 2555] สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555</ref>
 
12,123

การแก้ไข