ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบ้านบึง"

แทนที่ "#" → "*" ด้วยสจห.
(แทนที่ "#" → "*" ด้วยสจห.)
=== คำขวัญเมืองบ้านบึง ===
''"บ้านบึงสะอาดสดชื่น คนนับหมื่นกินเจ ประเพณีวิ่งควาย เซียนซือไท้ศักดิ์สิทธิ์ ลือทั่วทิศขนมจีน"''
 
=== ลักษณะที่ตั้ง ===
 
เทศบาลเมืองบ้านบึง เดิมเป็นสุขาภิบาลและได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบ้านบึง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530
ตามพระราชกฤษฎีจัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104
ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530 และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านบึงตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลเมืองบ้านบึง พ.ศ.2544 เล่ม 118 ตอนที่ 19 ก ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544 มีผลบังคับใช้ วันที่ 27 ตุลาคม 2544
มีพื้นที่ 8.02 ตารางกิโลเมตร ( 5,012.50 ไร่ ) อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองชลบุรี
ประมาณ 15 กิโลเมตร
คณะเทศมนตรีในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านบึงได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านบึงเป็นเทศบาลตำบลบ้านบึง
แล้วยังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง โดยใช้ศาลาประชาคมเป็นสำนักงานชั่วคราว โดยได้รับการโอนมาจากสุขาภิบาลบ้านบึง
ซึ่งก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 คณะเทศมนตรีจึงได้พิจารณาจัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลมี
เนื้อที่ 10 ไร่ 53 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณริมถนนชลบุรี-บ้านบึง
โดยซื้อที่ดินจากเอกชนในวงเงิน 5,000,000 บาท โดยใช้จ่ายเงินในงบประมาณของเทศบาลในปี งบประมาณ 2531
และปีงบประมาณ 2532 สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลได้ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในวงเงิน 11,761,000 บาท
เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลโดยมีรายละเอียด คือ
- ลักษณะอาคารคอนกรีต 3 ชั้น มีดาดฟ้า ขนาด 18 x 30 เมตร
- ผู้ออกแบบประมาณราคา กรมโยธาและฝังเมือง
- ผู้ก่อสร้าง หจก.ชุนหลี แปดริ้ว
- ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 330 วัน
- คิดค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 11,700,000 บาท
เทศบาลได้รับมอบอาคารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2534 และได้ยกฐานะสถานที่ทำงานจากสำนักงานหลังเก่ามา
สำนักงานหลังใหม่นี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2534
 
== ชุมชน ==
เทศบาลเมืองบ้านบึงมีชุมชนในเขต 59 ชุมชน
 
{|
1. ชุมชนเซิดน้อย
|- style="vertical-align:top;"
2. ชุมชนวัดบึงบน
|
3. ชุมชนมาบกรูด
4* 1. ชุมชนหน้าสภาตำบลเซิดน้อย
5* 2. ชุมชนหนองปลาไหลวัดบึงบน
6* 3. ชุมชนหนองโคลนมาบกรูด
7* 4. ชุมชนสวนผักหน้าสภาตำบล
8* 5. ชุมชนบุญประทีปหนองปลาไหล
9* 6. ชุมชนเนื่องจำนงค์หนองโคลน
10* 7. ชุมชนวิลล่า3สวนผัก
11* 8. ชุมชนคู่ขวัญบุญประทีป
12* 9. ชุมชนตะวันออกเนื่องจำนงค์
13* 10. ชุมชนธารนที วิลล่า3
14* 11. ชุมชนแสนรักคู่ขวัญ
* 1512. ชุมชนบ้านบึงสันติตะวันออก
* 1613. ชุมชนวัฒนานุกิจธารนที
* 1714. ชุมชนบวรธรรมแสนรัก
* 1815. ชุมชนวิฑูรย์ดำริบ้านบึงสันติ
|
19. ชุมชนมังกร
* 2016. ชุมชนแสนสบาย1วัฒนานุกิจ
21* 17. ชุมชนแสนสบาย2บวรธรรม
22* 18. ชุมชนบึงทองวิฑูรย์ดำริ
* 2319. ชุมชนรัตนไพลินมังกร
* 2420. ชุมชนสราญชลแสนสบาย1
* 2521. ชุมชนศาลเจ้ากวนอูแสนสบาย2
* 2622. ชุมชนศูนย์การค้าบึงทอง
* 2723. ชุมชนหน้าโรงเจรัตนไพลิน
* 2824. ชุมชนตลาดใหม่สราญชล
* 2925. ชุมชนเซิดน้อย2ศาลเจ้ากวนอู
30* 26. ชุมชนกลองยาวศูนย์การค้า
31* 27. ชุมชนรุ่งเรืองยิ่งหน้าโรงเจ
* 3228. ชุมชนหลังวัดบึงล่างตลาดใหม่
* 3329. ชุมชนตะวันออกเฟส 5เซิดน้อย2
34* 30. ชุมชนหลังโรงเรียนกลองยาว
|
35. ชุมชนหนองปลาไหล 2
36* 31. ชุมชนวิฑูรย์ดำริ 2รุ่งเรืองยิ่ง
37* 32. ชุมชนเซิดน้อยเจริญธรรมหลังวัดบึงล่าง
* 3833. ชุมชนอยู่สบายตะวันออกเฟส 5
* 3934. ชุมชนตะวันออกประกายทองหลังโรงเรียน
* 4035. ชุมชนวิลล่า3หนองปลาไหล 2
41* 36. ชุมชนทรายทองโฮมวิฑูรย์ดำริ 2
42* 37. ชุมชนทรายทองวิลเลจเซิดน้อยเจริญธรรม
43* 38. ชุมชนพูนพิศอยู่สบาย
44* 39. ชุมชนวิลล่าสมนาคุณตะวันออกประกายทอง
45* 40. ชุมชนชวนใจวิลล่า3
46* 41. ชุมชนเทศบาลพัฒนาทรายทองโฮม
47* 42. ชุมชนพูนพิศวิลล่า 3ทรายทองวิลเลจ
48* 43. ชุมชนวิลล่า 3 พัฒนาพูนพิศ
49* 44. ชุมชนทรายทองธานีวิลล่าสมนาคุณ
50* 45. ชุมชนสว่างธรรมชวนใจ
|
51. ชุมชนวิศิษฐ์ชัย
52* 46. ชุมชนศีลธรรมสมาคมเทศบาลพัฒนา
53* 47. ชุมชนปรีชาราษฎร์รังสรรค์พูนพิศวิลล่า 3
54* 48. ชุมชนหนองโคลนฝั่งใต้วิลล่า 3 พัฒนา
55* 49. ชุมชนกลางเมืองทรายทองธานี
56* 50. ชุมชนประสานใจสว่างธรรม
57* 51. ชุมชนประชาร่วมใจวิศิษฐ์ชัย
58* 52. ชุมชนพระพรหมศีลธรรมสมาคม
59* 53. ชุมชนทรายทองวิลล์ปรีชาราษฎร์รังสรรค์
* 3554. ชุมชนหนองปลาไหล 2โคลนฝั่งใต้
* 55. ชุมชนกลางเมือง
* 56. ชุมชนประสานใจ
* 57. ชุมชนประชาร่วมใจ
3* 58. ชุมชนมาบกรูดพระพรหม
* 59. ชุมชนทรายทองวิลล์
|}
 
== ประชากร ==
32,779

การแก้ไข