ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบ้านบึง"

บรรทัด 54:
== ชุมชน ==
เทศบาลเมืองบ้านบึงมีชุมชนในเขต 59 ชุมชน
 
1. ชุมชนเซิดน้อย
2. ชุมชนวัดบึงบน
3. ชุมชนมาบกรูด
4. ชุมชนหน้าสภาตำบล
5. ชุมชนหนองปลาไหล
6. ชุมชนหนองโคลน
7 ชุมชนสวนผัก
8. ชุมชนบุญประทีป
9. ชุมชนเนื่องจำนงค์
10. ชุมชนวิลล่า3
11. ชุมชนคู่ขวัญ
12. ชุมชนตะวันออก
13. ชุมชนธารนที
14. ชุมชนแสนรัก
15. ชุมชนบ้านบึงสันติ
16. ชุมชนวัฒนานุกิจ
17 ชุมชนบวรธรรม
18. ชุมชนวิฑูรย์ดำริ
19. ชุมชนมังกร
20. ชุมชนแสนสบาย1
21. ชุมชนแสนสบาย2
22. ชุมชนบึงทอง
23. ชุมชนรัตนไพลิน
24. ชุมชนสราญชล
25. ชุมชนศาลเจ้ากวนอู
26. ชุมชนศูนย์การค้า
27 ชุมชนหน้าโรงเจ
28. ชุมชนตลาดใหม่
29. ชุมชนเซิดน้อย2
30. ชุมชนกลองยาว
31. ชุมชนรุ่งเรืองยิ่ง
32. ชุมชนหลังวัดบึงล่าง
33. ชุมชนตะวันออกเฟส 5
34. ชุมชนหลังโรงเรียน
35. ชุมชนหนองปลาไหล 2
36. ชุมชนวิฑูรย์ดำริ 2
37 ชุมชนเซิดน้อยเจริญธรรม
38. ชุมชนอยู่สบาย
39. ชุมชนตะวันออกประกายทอง
40. ชุมชนวิลล่า3
41 ชุมชนทรายทองโฮม
42. ชุมชนทรายทองวิลเลจ
43. ชุมชนพูนพิศ
44. ชุมชนวิลล่าสมนาคุณ
45. ชุมชนชวนใจ
46. ชุมชนเทศบาลพัฒนา
47. ชุมชนพูนพิศวิลล่า 3
48. ชุมชนวิลล่า 3 พัฒนา
49. ชุมชนทรายทองธานี
50. ชุมชนสว่างธรรม
51. ชุมชนวิศิษฐ์ชัย
52. ชุมชนศีลธรรมสมาคม
53. ชุมชนปรีชาราษฎร์รังสรรค์
54 ชุมชนหนองโคลนฝั่งใต้
55. ชุมชนกลางเมือง
56. ชุมชนประสานใจ
57. ชุมชนประชาร่วมใจ
58. ชุมชนพระพรหม
59. ชุมชนทรายทองวิลล์
 
== ประชากร ==
ผู้ใช้นิรนาม