ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบ้านบึง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
'''ลักษณะที่ตั้ง'''
{{โครง-ส่วน}}
เทศบาลเมืองบ้านบึง เดิมเป็นสุขาภิบาลและได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบ้านบึง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530
ตามพระราชกฤษฎีจัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104
ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530 และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านบึงตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลเมืองบ้านบึง พ.ศ.2544 เล่ม 118 ตอนที่ 19 ก ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544 มีผลบังคับใช้ วันที่ 27 ตุลาคม 2544
มีพื้นที่ 8.02 ตารางกิโลเมตร ( 5,012.50 ไร่ ) อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองชลบุรี
ประมาณ 15 กิโลเมตร
คณะเทศมนตรีในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านบึงได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านบึงเป็นเทศบาลตำบลบ้านบึง
แล้วยังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง โดยใช้ศาลาประชาคมเป็นสำนักงานชั่วคราว โดยได้รับการโอนมาจากสุขาภิบาลบ้านบึง
ซึ่งก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 คณะเทศมนตรีจึงได้พิจารณาจัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลมี
เนื้อที่ 10 ไร่ 53 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณริมถนนชลบุรี-บ้านบึง
โดยซื้อที่ดินจากเอกชนในวงเงิน 5,000,000 บาท โดยใช้จ่ายเงินในงบประมาณของเทศบาลในปี งบประมาณ 2531
และปีงบประมาณ 2532 สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลได้ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในวงเงิน 11,761,000 บาท
เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลโดยมีรายละเอียด คือ
- ลักษณะอาคารคอนกรีต 3 ชั้น มีดาดฟ้า ขนาด 18 x 30 เมตร
- ผู้ออกแบบประมาณราคา กรมโยธาและฝังเมือง
- ผู้ก่อสร้าง หจก.ชุนหลี แปดริ้ว
- ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 330 วัน
- คิดค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 11,700,000 บาท
เทศบาลได้รับมอบอาคารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2534 และได้ยกฐานะสถานที่ทำงานจากสำนักงานหลังเก่ามา
สำนักงานหลังใหม่นี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2534
 
== ประชากร ==
ผู้ใช้นิรนาม