ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ลบเรื่องไม่เป็นสารานุกรม
(เพิ่มหมวดหมู่:องค์การมหาชนสำเร็จแล้ว โดยใช้ ฮอทแคต)
(ลบเรื่องไม่เป็นสารานุกรม)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42 ลงวันที่ [[16 มกราคม]] [[พ.ศ. 2515]] ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพัฒนาแห่ง[[สหประชาชาติ]] (UNDP) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตาม[[พระราชบัญญัติ]]สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [[พ.ศ. 2541]] แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) [[พ.ศ. 2548]]<ref>[http://www.ipst.ac.th/master_plan/part1/1_1.doc ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ สสวท.]</ref>
 
== วัตถุประสงค์ ==
# ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิธีการเรียนรู้วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับ[[วิทยาศาสตร์]] [[คณิตศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยี]]ทุกระดับการศึกษา โดยเน้น[[การศึกษาขั้นพื้นฐาน]]เป็นหลัก
# ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการค้นคว้า[[วิจัย]]ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
# ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำ[[แบบเรียน]] แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
# ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมิน มาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน[[สถานศึกษา]]
# พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิต[[ครู]] อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
# ให้คำปรึกษาแนะนำแก่[[กระทรวง]] [[ทบวง]] [[กรม]] [[ส่วนราชการ]]ที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1 ถึง 5
== กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ==