ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|หัวหน้า1_ชื่อ = นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|หัวหน้า2_ชื่อ = นายสมเกียรตินางสาวรัจนา ศิริวัฒนโชคเนตรแสงทิพย์
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|หัวหน้า3_ชื่อ = นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยานางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|หัวหน้า4_ชื่อ = นางสาวรัจนาดร.มาลี เนตรแสงทิพย์วงศาโรจน์
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|หัวหน้า5_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม