Tinuviel

เข้าร่วมเมื่อ 6 มิถุนายน 2549
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
{{บาเบล|th|en-3|}}
{{รุ่นสคริปต์จัดให้}}
 
'''Tinuviel''' อ่านว่า ทินูวิเอล หรือทินูเวียล เป็นคำในภาษาเอล์ฟจากเรื่อง เดอะ[[ลอร์ดออฟเดอะริงส์]] มีความหมายถึงสกุณาสายัณห์หรือนกไนติงเกล ชื่อนี้เป็นที่รู้จักทั่วไปว่าหมายถึงเจ้าหญิงเอล์ฟผู้หนึ่งนามว่า [[ลูธิเอน]] ซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องเอกของตำนานแห่งซิลมาริล ([[ซิลมาริลลิออน]]) คือเรื่อง "ตำนานแห่งเบเรนและลูธิเอนเอล์ฟนรี"
::<nowiki></div></nowiki>
* [[Wikipedia:IPA|IPA]], [[Wikipedia:IPA for English|IPA for English]]
* วิธีเขียนเชิงอรรถ
::ใส่ <nowiki>{{fn|1}}</nowiki> หลังข้อความที่ต้องการใส่เชิงอรรถ
::ที่หัวข้อเชิงอรรถ ใส่ <nowiki>{{fnb|1}}</nowiki> ตามด้วยข้อความที่ต้องการแสดงเป็นเชิงอรรถ