ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ชื่อทั่วไป =
|สมณศักดิ์ = พระสุนทรธรรมเมธี
|วันเกิด = 23 กุมภาพันธ์ 2487
|วันบวช = 26 เมษายน 2507
|วันตาย =
|พรรษา =
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ในเขตอำเภอกระสัง
* พ.ศ.2546 เป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองอำเภอพลับพลาชัยและสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
* พ.ศ.2552 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (9 พฤษภาคม 2552) และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
 
 
===แหล่งข้อมูลอื่น===
 
* ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๐๗๕ รูป ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
* ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๕ ลำดับที่ ๒๙. พระครูอมรธรรมนิเทศก์ วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุนทรธรรมเมธี
 
 
ผู้ใช้นิรนาม