ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== องค์ประกอบ ==
เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่
# '''[[เมตตา]][[กรุณา]]''' คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นใสใสใใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใส# '''[[สัมมาอาชีวะ]]''' คือการประกอบสัมมาชีพ
# '''[[สัมมาอาชีวะ]]''' คือการประกอบสัมมาชีพ
# '''[[กามสังวร]] ''' คือการสำรวมในกาม
# '''[[สัจจะ]]'''คือการพูดความจริงสใสใสใสใสใ
ใสใใใสใสใ# '''[[สติ]][[สัมปชัญญะ]]''' คือความระลึกได้และความรู้ตัวใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใสใใส==อ้างอิง==
 
==อ้างอิง==
* [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. 9 [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
ผู้ใช้นิรนาม