ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

แทนที่ข้อความทั้งหมดด้วย "== ขัดข้อง =="
(แทนที่ข้อความทั้งหมดด้วย "== ขัดข้อง ==")
== ขัดข้อง ==
{{ข้อมูลเยอะเกิน|date=29 ธันวาคม 2554}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนชุมแพศึกษา
| native_language =
| native_name =
| en_name = Chumphaesuksa School
| image =
| address = เลขที่ 167 หมู่ 18 [[ถนนมลิวรรณ]] [[ตำบลชุมแพ]] [[อำเภอชุมแพ]] [[จังหวัดขอนแก่น]] 40130
| abbr = ช.ศ. / C.P.S.S.
| code = 09400501
| establish_date = [[18 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2512]]
| type = โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ <br />[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| group = [[กระทรวงศึกษาธิการ|สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]] , [[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25]]
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| headman = นายวันชัย ศิริรัตน์ปัญญากร
| motto = "นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา" แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
| song = มาร์ชชุมแพศึกษา , ชุมแพศึกษา , ลาก่อนชุมแพศึกษา
| color = [[สีชมพู |{{แถบสีสามกล่อง|#FFC0CB}} ชมพู]] <br /> [[สีฟ้า |{{แถบสีสามกล่อง|#00BFFF}} ฟ้า]] <br /> [[สีเหลือง |{{แถบสีสามกล่อง|#FFFF00}} เหลือง]]
| campus =
| branch =
| website = http://www.cpss.ac.th
| โทรศัพท์ = 043-311118
| โทรสาร = 043-312195
| footnote = พระพุทธกริตาอาภาธรรม : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
}}
โรงเรียนชุมแพศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชุมแพ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ระดับอำเภอ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ได้แก่ นายบุญธรรม ใจรักษ์พันธ์ ซึ่งดำรงตำเหน่งนายอำเภอชุมแพ และ นายตา ภวภูตานนท์ ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอชุมแพ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เปิดทำการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รับนักเรียนจำนวน 2 ห้อง โดยมี นาย สมคิด คมคาย เป็นครูใหญ่
= การติดต่อติดต่อ =
*เลขที่ 167 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ (ติดกับเทศบาลเมืองชุมแพและติดถนนมลิวรรณ) ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
*โทรศัพท์ : 043-311118 ,โทรสาร : 043-312195
*เว็บไซต์ www.cpss.ac.th และ เว็บไซต์สังคมออนไลน์นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ( MyCpss.Net :: เรารักชุมแพศึกษา ) www.mycpss.net
 
ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนนักเรียนปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) ประมาณ 3,179 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 170 คน
 
== ประวัติโรงเรียนชุมแพศึกษา ==
* พ.ศ.2518 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ คมภ.2 สอนโดยใช้หลักสูตรกว้างตามแบบหลักสูตรมัธยมแบบประสม
* พ.ศ.2521 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบัน มีห้องเรียนทั้งหมด 66 ห้องเรียน นักเรียน 3,100 คน ครู-อาจารย์ 153 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
* พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
* พ.ศ. 2550
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา รอบสอง
- เป็นโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริม-
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็นสถานศึกษา ประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมตามโครงการ
พัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2550 รุ่นที่ 1
* พ.ศ. 2551
นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา และรับมอบงาน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
- โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี
* พ.ศ. 2551
- โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ สถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุน
ทักษะทางศิลปะของนักเรียนโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ “อีซูซุ พาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”
ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการอีซูซุ เยาวชนสัมพันธ์ 2551
* พ.ศ. 2552
- โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
- ได้รับรางวัลเหรียญทองรวม ลำดับที่ 3 (36 เหรียญทอง) จากงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2552 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (1ใน4 ของจังหวัดขอนแก่น)
- ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล (1ใน12 ของจังหวัดขอนแก่น)
 
== การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ==
** โรงเรียนชุมแพศึกษาเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ช่วงชั้นที่ 3 - 4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวม 8 กลุ่ม คือ
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
*** กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
== หลักสูตรการเรียนการสอน ==
โรงเรียนชุมแพศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแบ่งแผนการเรียน ดังนี้
* ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
** แผนการเรียนปกติ
* ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
** กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
** กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
** แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาเยอรมัน
** แผนการเรียนหลักสูตร ปวช. สาขาโลหะการ
** แผนการเรียนหลักสูตร ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
** แผนการเรียนศิลปะ
** แผนการเรียนพาณิชยกรรม
** แผนการเรียนคอมพิวเตอร์
** แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 
== รายนามผู้บริหาร ==
นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2512 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 43 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษามาแล้วทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ''' || '''รายนาม''' || width=15%|'''เริ่มวาระ''' || width=15%|'''สิ้นสุดวาระ'''|| width=20%|'''ตำแหน่ง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายสมคิด คมคาย''' || [[พ.ศ. 2511]] || [[พ.ศ. 2529]] || ครูใหญ่
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายสวาท ภูคำแสน''' || [[พ.ศ. 2529]] || [[พ.ศ. 2532]] || อาจารย์ใหญ่
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''ดร.เชียร ศีลนะชัย''' || [[พ.ศ. 2532]] || [[พ.ศ. 2534]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายทำนอง รังสีปัญญา''' || [[พ.ศ. 2534]] || [[พ.ศ. 2536]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายประยูร สมบัติธีระ''' || [[พ.ศ. 2536]] || [[พ.ศ. 2540]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ ''' || [[พ.ศ. 2540]] || [[พ.ศ. 2544]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายเฉลิม บึงไสย์''' || [[พ.ศ. 2544]] || [[พ.ศ. 2550]] || ผู้อำนวยการ
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''24''' || '''นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร''' || [[พ.ศ. 2551]] || [[ปัจจุบัน]] || ผู้อำนวยการ
|}
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา ==
<center>
<gallery>
ไฟล์:สัญลักษณ์โรงเรียนชุมแพศึกษา.jpg|<small>ตราประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา</small>
ไฟล์:เขียวชมพู.PNG|<small>เขียว-ชมพู สีประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา</small>
</gallery>
</center>
 
* '''ตราประจำโรงเรียน''':ประกอบด้วย
*** คบเพลิงและหนังสือ หมายถึง ความรู้ด้านวิชาสามัญ
*** คันไถและลูกดิ่ง หมายถึง ความรู้ด้านวิชาชีพ
*** ลายกนกไทย หมายถึง การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
*** อยู่ในวงกลม หมายถึง ความมีระเบียบวินัย
* '''สีประจำโรงเรียน''': เขียว-ชมพู
* '''พระพุทธรูปประจำโรงเรียน''': พระพุทธกริตาอาภาธรรม
* '''คติพจน์ของโรงเรียน''': "นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา" แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
* '''ปรัชญาของโรงเรียน''': "ความรู้เลิศล้ำ คุณธรรมนำชีวิต"
* '''อักษรย่อประจำโรงเรียน''': ช.ศ.
* '''ดอกไม้ประจำโรงเรียน''': ดอกนนทรี
 
แปลรวมกันได้ความหมายว่า "สถานที่ที่เข้าถึงความรู้แห่งขอนแก่น" นั่นเอง
 
== สีประจำโรงเรียน ==
สีประจำโรงเรียนชุมแพศึกษา
** สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื้น ความร่มเย็น
** สีชมพู หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ มานะอดทน
( ความมั่นคง สมาธิ ตั้งจิตมั่น อันแสดงถึงความเป็นผู้อยู่ในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา )
 
== วิสัยทัศน์(VISION) ==
โรงเรียนชุมแพศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของชุมชน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
== เป้าหมาย(GOALS) ==
* 1. หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
* 2. นักเรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
* 3. มีระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่ตอบสนองกระบวนการดำเนินงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
* 4. สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการรู้คุณค่า และการอนุรักษ์ แก่บุคลากรทุกคน
* 5. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและพัฒนาวิชาชีพครู
* 6. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT) มาใช้ในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
 
== พันธกิจ(MISSION) ==
* 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
* 2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
* 3. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
* 4. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรรู้คุณค่าและตระหนักในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
* 5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
* 6. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT) มาใช้ในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
; เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
* [http://www.cpss.ac.th เว็บไซต์หลักโรงเรียนชุมแพศึกษา]
 
; เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
* [http://www.moe.go.th/ กระทรวงศึกษาธิการ ]
* [http://www.kkn5.go.th/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5]
* [http://www.kksec.go.th/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25]
* [http://www.mycpss.net/ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ MyCpss.Net :: ชุมชนนนทรีคลับ (ระงับการใช้งานชั่วคราว) ]
 
==อ้างอิงที่มา==
* [http://www.cpss.ac.th เว็บไซต์หลักโรงเรียนชุมแพศึกษา]
 
[[en:Chumphaesuksa School]]
149

การแก้ไข