ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์"

ดร.ปฐมพงษ์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2510 ในครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นชาวนาและหมอลำพื้นบ้านในเวลาเดียวกัน บิดาเป็นชาว[[อำเภอวารินชำราบ]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] มารดาเป็นชาว[[จังหวัดศรีสะเกษ]] บวชเรียนแล้วสอบได้เปรียญ 9 ขณะเป็นสามเณร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็น [[นาคหลวง]] รูปแรกของ [[วัดบวรนิเวศวิหาร]], สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาและวรรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยม ได้ที่ 1 ในคณะมนุษยศาสตร์ จาก[[มหามกุฏราชวิทยาลัย]] หลังจากขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา [[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช|สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]ได้ประทานทุนส่วนพระองค์จาก [[นิธิน้อย คชวัตร]]ให้ศึกษาต่อจนสำเร็จอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันสกฤต-บาลี จาก [[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ระหว่างศึกษา ได้ทุนคะแนนเยี่ยมภาษาสันสกฤตในนามนิสิตจุฬาฯ จาก [[มูลนิธิคีตาศรม]]ประเทศไทย
 
หลังจากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จฯได้ทรงสนับสนุนทุนให้ไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ จนสำเร็จปริญญาโททาง [[วรรณคดี]] [[สันสกฤต]] ของ [[พระพุทธศาสนา]] [[มหายาน]] และของ [[ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู]] จาก[[วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน]] (The School of Oriental and African Studies, University of London=SOAS) และปริญญาเอกจากคณะบูรพคดีศึกษา [[สถาบันตะวันออก]] [[มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด]] โดยสังกัด[http://www.st-annes.ox.ac.uk วิทยาลัยเซนต์แอนส์] ระหว่างศึกษาในอ๊อกซฟอร์ด มี ศ.ดร.ริชาร์ด ฟรานซิส กอมบริช ผู้ก่อตั้ง [[ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาในอ๊อกซฟอร์ด]] และ ดร.เจมส์ เบนสัน ผู้ชำนาญ [[อัษฏาธยายี]] ของอ๊อกซฟอร์ดเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาที่ศึกษาในอ๊อกซฟอร์ดคือ[[ภาษาวรรณคดี]]ที่บันทึกคัมภีร์[[พระเวท]], [[อัษฏาธยายี]] ของ [[ปาณินิ]], [[ภาษาอเวสตะ]], [[ภาษาเปอร์เซียโบราณ]] และ [[นิรุกติศาสตร์เปรียบเทียบ]] (Comparative philology) ระหว่างศึกษา ได้ทุนโบเดนประจำสถาบันตะวันออกของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และทุนอื่นๆ ในอ๊อกซฟอร์ด เพื่อไปทำวิจัยเพิ่มเติมที่ภาควิชาสันสกฤตและอินเดียศึกษา [[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]] ในอเมริกาและ [[มหาวิทยาลัยปารีส]] ในฝรั่งเศส
 
คนไทยรุ่นก่อนที่เรียน[[ภาษาบาลี]]และ[[ภาษาสันสกฤต|สันสกฤต]] ที่สถาบันตะวันออก [[มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด]] ได้แก่ [[กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] (พระองค์วรรณไวทยากร), [[กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]], [[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]] ฯลฯ แต่ ดร.ปฐมพงษ์เป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ผู้ใช้นิรนาม