ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแก้งสนามนาง"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอแก้งสนามนางประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 5 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลบึงสำโรง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงสำโรงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก้งสนามนางทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสำราญทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม