ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ่อพลอย"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอบ่อพลอยประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 8 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลบ่อพลอย]] ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ่อพลอยและตำบลช่องด่าน
* '''[[เทศบาลตำบลหนองรี]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองรี
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อพลอย (นอกเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุ่มทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม