ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิสิกส์"

 
 
* [[ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี]]555 (theoretical physics): การสร้าง[[แบบจำลอง]]ทางความคิดโดยหลักการทาง[[คณิตศาสตร์]] นำไปสู่การสร้างทฤษฎีทางฟิสิกส์ โดยมีการทดลองทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีในภายหลัง
 
นักฟิสิกส์ในยุคปัจจุบัน หาได้ยากมากที่จะมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในฟิสิกส์ทั้งสองประเภท (โดยนักฟิสิกส์รุ่นหลังที่มีความสามารถสูงทั้งสองด้าน ที่พอจะยกตัวอย่างได้คือ [[เอนริโก แฟร์มี]]) ซึ่งตรงกันข้ามกับ[[นักทฤษฎีเคมี]]หรือ[[นักทฤษฎีชีววิทยา]]ที่มักจะเก่งด้านทดลองด้วย
ผู้ใช้นิรนาม