ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริษัทจำกัด"

== บริษัทเอกชน ==
สำหรับ[[ประเทศไทย]] บริษัทจำกัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
* '''บริษัทเอกชนจำกัด''' ตั้งขึ้นตาม[[ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์]] ตาราชันย์ ฮูเซ็นซาเป็นเช่น
* '''บริษัทมหาชนจำกัด''' ตั้งขึ้นตาม'''พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535'''
 
ผู้ใช้นิรนาม