ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้เป็น[[พระโคตมพุทธเจ้า|พระสัมมาสัมพุทธเจ้า]]แล้ว จึงเสด็จมาโปรด ประทานสงเคราะห์พระประยูรญาติ ให้ดำรงอยู่ในสุขสมบัติ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ทั้งที่เป็นของทิพย์ และสุขเกษมศานต์อันเป็นบรมสุข คือ[[นิพพาน]] ตามอำนาจวาสนา[[บารมี]] ของแต่ละพระองค์ เจ้าชายมหานามะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ด้วยการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในครั้งแรกเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีศากยกุมาร อีกเป็นจำนวนมาก ออกบรรพชาติดตามแวดล้อม พระบรมศาสดา แม้แต่พระอนุชาของพระเจ้ามหานามะ คือ เจ้าชายอนุรุทธะ ก็เสด็จออกบวชด้วยเช่นกัน
 
เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา ได้บรรลุพระอรหัตผล และดับขันธ[[ปรินิพพาน]]แล้ว ราชสมบัติก็ขาดรัชทายาทสืบสันติวงศ์ หมู่อำมาตย์ราชปุโรหิตทั้งหลาย จึงได้ตกลงอัญเชิญเจ้าชายมหานามะ ผู้เป็นพระปนัดดาภาติยะของ[[พระเจ้าสุทโธทนะ]] <ref>http://blog.eduzones.com/jipatar/85951</ref> เข้าทำพิธีราชาภิเษกขึ้น ครอบครองราชย์สมบัติเป็น'''[[พระเจ้าจักรพรรดิ]]มหานามศากยราชา''' แห่ง[[กบิลพัสดุ์|กรุงกบิลพัสดุ์]]สืบต่อไป
 
== ถวายทานมีรสประณีต ==
27,522

การแก้ไข