ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{Infobox Monarch |สี = |ภาพ = |พระบรมนามาภิไธย = เจ้าชายมหานามะ |พระปรมาภิไ...)
 
เมื่อครบกำหนดวาระ 1 ปีแล้ว พระพุทธองค์ไม่ทรงรับอาราธนาเกินไปกว่านั้น ส่วนพระเจ้ามหานามศากยราชา ก็ทรงปลาบปลื้มปีติยินดี กับสักการทานที่พระองค์บำเพ็ญถวาย ตลอดระยะเวลา 1 ปีนั้น เกียรติคุณของพระเจ้ามหานาม ก็ฟุ้งขจรไปทั่วทั้ง[[ชมพูทวีป]]
 
ต่อมา พระพุทธองค์ประทับ ณ [[วัดเชตวันมหาวิหาร|วัดพระเชตวัน]] [[อาราม]]ของ[[อนาถบิณฑิกเศรษฐี]] ได้สถาปนาพระเจ้ามหานามศากยราชา ในตำแหน่ง[[เอตทัคคะ]]เป็นผู้เลิศกว่า[[อุบาสก]]ทั้งหลาย<ref>[http://www.thammapedia.com/sankha/upasaka_mahanamasakka.php พระเจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายอาหารมีรสอันประณีต] จาก [http://www.thammapedia.com ธรรมมะพีเดีย]</ref> ในฝ่ายผู้ถวายทานอาหารมีรสอันประณีต
 
== บั้นปลายชีวิต ==
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านเสียชีวิตเมื่อใดและที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงอันตรธานไป
 
== อ้างอิง ==
{{บุคคลในพุทธประวัติ}}
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในพุทธประวัติ]]
ผู้ใช้นิรนาม