ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระวันรัต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า วันรัต ไปยัง สมเด็จพระวันรัต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''วันรัต''' (อ่านว่า วันนะรัด) แปลว่า ''ผู้ยินดีในการอยู่ป่า, ผู้รักการอยู่ป่า'' ของเดิมใช้คำว่า '''พนรัตพนรัตน์''' และ '''วันรัตน์''' ซึ่งแปลว่า ป่าแก้ว
 
'''วันรัตรัตน์''' เป็นนามที่ได้มาจาก[[ลังกา]] สันนิษฐานตามคำแปลว่าคงเป็น[[สังฆนายก]]ฝ่าย[[อรัญวาสี]] คู่กับ[[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์]] ซึ่งเป็นสังฆนายกฝ่าย[[คามวาสี]] นามนี้มีปรากฏครั้งแรกในหนังสือ[[พระราชพงศาวดาร]]ในสมัย[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ]] ที่มีชื่อเสียงปรากฏเด่นชัด คือ [[สมเด็จพระวันรัตพนรัตน์ วัดป่าแก้ว]] ซึ่งได้เข้าไปถวายพระพร[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]ขอพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าราชการที่ตามเสด็จไม่ทันในครั้งทำ[[ยุทธหัตถี]]
 
'''สมเด็จพระวันรัต''' ในปัจจุบันใช้เป็น[[ราชทินนาม]][[สมเด็จพระราชาคณะ]] เรียกเต็มว่า [[สมเด็จพระวันรัต]] พระมหาเถระผู้จะได้รับพระราชทานนามนี้จะต้องมีความสำคัญมากในด้าน[[ภูมิธรรม]] โดยเฉพาะความป็นผู้ยินดีในการปฏิบัติ[[กรรมฐาน]] ยินดีในการ[[ปลีกวิเวก]]
 
สมเด็จพระวันรัตรูปปัจจุบัน คือ [[สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)]] [[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]]
 
== อ้างอิง ==
 
==อ้างอิง==
* [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธสมเด็จพระราชาคณะ|วันรัต]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ]]