ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

}}
'''สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ''' ('''สวทช.''' หรือ NSTDA) เป็นหน่วยงานในกำกับของ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] มีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 
== ประวัติ ==
สวทช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ [[30 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2534]] ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) <ref>[http://www.nstda.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=53 ความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ]</ref>
 
การจัดตั้ง สวทช. นั้น เป็นการรวมหน่วยงานที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้าแล้วเข้าด้วยกัน จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
* [[ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ]] (ก่อตั้ง [[พ.ศ. 2526]])
* [[โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา]] (ก่อตั้ง [[พ.ศ. 2528]])
* [[ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ]] (ก่อตั้ง [[พ.ศ. 2529]]) มีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ซึ่งมีความสำคัญต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ
* [[ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ]] (ก่อตั้ง พ.ศ. 2529)
 
== ผู้อำนวยการ ==
ผู้ใช้นิรนาม