ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

เติม "และสังคมศาสตร์" หลังชื่อคณะมนุษยศาสตร์
(เติม "และสังคมศาสตร์" หลังชื่อคณะมนุษยศาสตร์)
== หน่วยงาน ==
* คณะวิทยาการจัดการ
* คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
* คณะครุศาสตร์
* คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ใช้นิรนาม