ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโพธิสัตว์"

== รายนามพระโพธิสัตว์ ==
[[ไฟล์:Ksitigarbha Bodhisattva Wood Statue.jpeg|thumb|150px|พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Cundi Ming Dynasty Gold.png|thumb|150px|พระจุณฑิอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Green Tara, Kumbm, Gyantse, Tibet, 1993.JPG|right|thumb|150px|พระนางตารา]]
[[ไฟล์:Prajnaparamita Java Front.JPG|right|thumb|150px|พระนางปรัชญาปารมิตา]]
; พระจันทรประภาโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสาวกของ[[พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต]] สัญลักษณ์คือดวงจันทร์วางบนดอกบัว หัตถ์ขวาประทานพร หัตถ์ซ้ายถือพระจันทร์บนดอกบัว กายสีขาว 2 กร
 
; พระจุณฑิอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์ผู้แยกตัวมาจาก[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]] หรือ[[เจ้าแม่กวนอิม]]มหาโพธิสัตว์ ทุกกรล้วนมีสิ่งของไม่เหมือนกัน บ้างก็แตกต่างกันไป กายสีเหลืองหรือขาว 3 เนตร 18 กร
 
; พระชญาณเกตุโพธิสัตว์
ผู้ใช้นิรนาม