ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== วิชาแปลมคธเป็นไทย ===
 
'''วิชาแปลมคธเป็นไทย''' คือ วิชาแปล[[ภาษาบาลี]]เป็น[[ภาษาไทย]] โดยในชั้นนี้กำหนดเป็น '''แปลโดยพยัญชนะและอรรถ''' ให้ฝึกการแปลภาษาบาลีจากหนังสือ '''อรรถกถาธรรมบท''' (ธมฺมปทฏฐกถาธมฺมปทฏ{{ฐ}}กถา)<ref>คณะกรรมการแผนกตำรา. มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธัมมปทัฏฐธัมมปทัฏ{{ฐ}}กถาแปลภาค ๑-๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.</ref>
 
==== การศึกษาวิชาแปลมคธเป็นไทย ====
[[ไฟล์:ธมฺมปทฏฐกถา สตฺตโม ภาโค.jpg|thumb|ปกหนังสืออันเป็นที่คุ้นตาของนักเรียนบาลี "ธมฺมปทฏฐกถาธมฺมปทฏ{{ฐ}}กถา สตฺตโม ภาโค" ''' หนึ่งในหลักสูตรวิชาแปลมคธเป็นไทยในชั้นประโยค ป.ธ. ๓''' และ วิชาแต่งไทยเป็นมคธในชั้น เปรียญธรรม ๖ ประโยค]]
 
ใช้หนังสืออรรถกถาธรรมบท ๔ เล่ม คือ
<ref>[http://www.learntripitaka.com/Theology๒.html หนังสือหมวดเปรียญธรรม ประโยค ๑ ถึง ๙ ]</ref>
* ธมฺมปทฏฺฐกถาธมฺมปทฏฺ{{ฐ}}กถา (ปญฺจโม ภาโค - ภาคห้า)
* ธมฺมปทฏฺฐกถาธมฺมปทฏฺ{{ฐ}}กถา (ฉฏฺโฐฉฏฺโ{{ฐ}} ภาโค - ภาคหก)
* ธมฺมปทฏฺฐกถาธมฺมปทฏฺ{{ฐ}}กถา (สตฺตโม ภาโค - ภาคเจ็ด)
* ธมฺมปทฏฺฐกถาธมฺมปทฏฺ{{ฐ}}กถา (อฏฺฐโมอฏฺ{{ฐ}}โม ภาโค - ภาคแปด)
 
==== การสอบไล่วิชาแปลมคธเป็นไทย ====
==== การศึกษาวิชาสัมพันธ์ไทย ====
 
ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถาธัมมปทัฏ{{ฐ}}กถา ๔ เล่ม เหมือนวิชาแปลมคธเป็นไทย
 
==== การสอบไล่วิชาสัมพันธ์ไทย ====
130,633

การแก้ไข