ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิ่งมีชีวิตสร้างอาหารเองได้"