ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

 
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
นายกรัฐมนตรีภาคภูมิ
 
== ประวัติตำรวจไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม