ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทุ่งสง"

* '''[[เทศบาลตำบลชะมาย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะมายทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะปางทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหงส์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนกรดทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม