ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

(เพิ่มหมวดหมู่:องค์การมหาชนสำเร็จแล้ว โดยใช้ ฮอทแคต)
* [[โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย]] (สบวท)
* [[โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน]] (JSTP)
* [[โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว]] (TAIST)
* โครงการนำร่องสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติ [[Thailand Advanced Institute of Science and Technology]] (TAIST)
* [[สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ]] (สบทร./GITS)
 
65

การแก้ไข