ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน"

(replaceViaSearch: ฮย็อน)
*'''พระมเหสี'''
# สมเด็จพระราชินีคงฮเย ตระกูลฮัน แห่งชองจู (공혜왕후 한씨 ,恭惠王后 韓氏 October 11, 1456-April 15, 1474)
# สมเด็จพระราชินีเจฮอน ตระกูลยุน แห่งฮามานฮัมอัน (제헌왕후 ,廢妃 尹氏 1445-August 16, 1482)
# สมเด็จพระราชินีจองฮย็อน ตระกูลยุน แห่งพาพยอง (정현왕후 ,貞顯王后 尹氏 1462-1530) พระนามเดิมว่า ยุน ชางนยอน (尹昌年)
* '''พระสนม'''
# พระสนมซุกวอน ตระกูลยุน (숙원 윤씨 ,淑媛 尹氏)
* '''พระราชโอรส'''
# ลี รยุง,[[องค์ชายยอนซันกุน|องค์ชายยอนซาน มกุฎราชกุมารแห่งโชซอน]] พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีเจฮอน ตระกูลยุน แห่งฮามานฮัมอัน
# องค์ชายไม่ทราบพระนาม พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีเจฮอน ตระกูลยุน แห่งฮามานฮัมอัน
# องค์ชายไม่ทราบพระนาม พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีเจฮอน ตระกูลยุน แห่งฮามานฮัมอัน
# ลี ย็อก,[[พระเจ้าจุงจง|องค์ชายจินซอง]] พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีจองฮย็อน ตระกูลยุน แห่งพาพยอง
# ลี จอง,องค์ชายมูซาน พระราชโอรสของพระสนมมยองบิน ตระกูลคิม แห่งอันดง
ผู้ใช้นิรนาม