ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธยานิพุทธะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:'The Dhyani Buddha Akshobhya', Tibetan thangka, late 13th century, Honolulu Academy of Arts.jpg|thumb|right|300px|' พระธยานิพุทธะ ศิลปะทิเบต ]]
'''พระธยานิพุทธะ'''หรือพระฌานิพุทธะ (บางแห่งเรียกพระชินพุทธะ) เป็นพระพุทธเจ้าในคติความเชื่อของ[[มหายาน]] เชื่อว่าอวตารมาจากพระ[[อาทิพุทธะ]] สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจฌานของอาทิพุทธะ ไม่ได้ลงมาสร้างบารมีเหมือนพระมานุสสพุทธะ (พระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์) ดำรงในสภาวะ[[สัมโภคกาย]] มีแต่[[พระโพธิสัตว์]]ที่เห็นพระองค์ได้
 
== จำนวน ==
พระธยานิพุทธะโดยทั่วไปมี 5 พระองค์ คือ [[พระไวโรจนะโรจนพุทธะ]] [[พระอักโษภยะพุทธะโษภยพุทธะ]] [[พระรัตนสัมภวะพุทธะนสัมภวพุทธะ]] [[พระอมิตาภะพุทธะอมิตาภพุทธะ]] และ[[พระอโมฆสิทธิพุทธะ]] พระธยานิพุทธะ ทั้ง 5 องค์นี้ได้สร้างพระธยานิโพธิสัตว์ขึ้นด้วยอำนาจฌานของตนอีก 5 องค์ คือ [[พระสมันตภัทรโพธิสัตว์]] เกิดจากพระไวโรจนะโรจนพุทธะ [[พระวัชรปาณีโพธิสัตว์]] เกิดจากพระอักโษภยะพุทธะโษภยพุทธะ [[พระรัตนปาณีโพธิสัตว์]] เกิดจากพระรัตนสัมภวะพุทธะนสัมภวพุทธะ [[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]] เกิดจากพระอมิตาภะพุทธะอมิตาภพุทธะ และ[[พระวิศวปาณีโพธิสัตว์]] เกิดจากพระอโมฆสิทธิพุทธะ
{|border="0" cellspacing="5"
|
| align = "center"|[[พระอักโษภยะพุทธะโษภยพุทธะ]]
(ตะวันออก)
|
| align = "center"|[[พระอโมฆสิทธิพุทธะ]]
(เหนือ)
| align = "center"|[[พระไวโรจนะโรจนพุทธะ]]
(ศูนย์กลาง)
| align = "center"|[[พระรัตนสัมภวะพุทธะนสัมภวพุทธะ]]
(ใต้)
|-
|
| align = "center"|[[พระอมิตาภะพุทธะอมิตาภพุทธะ]]
(ตะวันตก)
|
![[ภาษาจีน]]
|-
|'''[[พระไวโรจนะโรจนพุทธะ]]'''
|वैरोचन
|大日如来, Dainichi Nyorai
|毘盧如來, ''Pilu Rulai''
|-
|'''[[พระอักโษภยะพุทธะโษภยพุทธะ]]'''
|अक्षोभ्य
|阿閃如来, Ashuku Nyorai
|阿閃如來, ''Ajiu Rulai''
|-
|'''[[พระอมิตาภะพุทธะอมิตาภพุทธะ]]'''
|अमिताभ
|阿弥陀如来, Amida Nyorai
|彌陀如來, ''Mituo Rulai''
|-
|'''[[พระรัตนสัมภวะพุทธะนสัมภวพุทธะ]]'''
|रत्नसंभव
|宝生如来, Hōshō Nyorai
|-
|พุทธะ
|[[พระไวโรจนะโรจนพุทธะ]]
|ปัญญาอันสูงสุด
|ความหลง
|-
|รัตนะ
|[[พระรัตนสัมภวะพุทธะนสัมภวพุทธะ]]
|เท่าเทียม
|ความโลภ
|-
|ปัทมะ
|[[พระอมิตาภะอมิตาภพุทธะ]]
|ปัญญาที่ทำให้มนุษย์รู้จักผิดชอบชั่วดี
|ความปรารถนา
|-
|วัชระ
|[[พระอักโษภยะพุทธะโษภยพุทธะ]]
|แบบกระจกเงา
|ความโกรธ
== การนับถือในประเทศต่างๆ ==
* [[เนปาล]]และ[[ทิเบต]] นับถือพระธยานิพุทธะทั้ง 5 องค์ข้างต้น โดยถือว่าพระธยานิพุทธะเป็นตัวแทนของอายตนะภายใน 5 และพระธยานิโพธิสัตว์เป็นตัวแทนของอายตนะภายนอก 5 ซึ่งประกอบเป็นร่างกายของสรรพสัตว์ มีการกำหนดตำแหน่งของพระธยานิพุทธะแต่ละองค์ในพุทธมณฑลซึ่งใช้ในการประกอบพิธ๊กรรมทางศาสนานิกาย[[วัชรยาน]] รวมทั้งการกำหนดตำแหน่งของการประดิษฐานพระพุทธะเหล่านี้ไว้ในเจดีย์ในประเทศเนปาล
* [[จีน]]และ[[ญี่ปุ่น]] ชาวพุทธ[[นิกายสุขาวดี]] นับถือพระอมิตาภะอมิตาภพุทธะเพียงองค์เดียว ในญี่ปุ่นได้เพิ่มพระธยานิพุทธะอีกองค์คือ [[พระวัชรสัตว์]] ถือว่าเป็นหัวหน้าของพุทธะทั้งหมด หรือเป็นอาทิพุทธะ การนับถือพระธยานิพุทธะในญี่ปุ่นพบในนิกาย[[นิกายชินกอน]]เป็นส่วนใหญ่ นิกายอื่นพบน้อย
 
== ระเบียงภาพ ==
<gallery>
ไฟล์:Ushiku Daibutsu 2006.jpg|พระพุทธรูป[[อุชิคุ ไดบุตสึ]] [[ประเทศญี่ปุ่น]] สร้างแทนองค์พระอมิตาภะพุทธะอมิตาภพุทธะ
ไฟล์:Nara daibutsu.jpg|พระไวโรจนพุทธะ [[วัดโทได]] [[เมืองนะระ]] [[ประเทศญี่ปุ่น]]
ไฟล์:'The Dhyani Buddha Akshobhya', Tibetan thangka, late 13th century, Honolulu Academy of Arts.jpg|'พระธยานิพุทธอักโษภยะ', ทังกาแบบทิเบต, ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13), Honolulu Academy of Arts. พื้นหลังเป็นรูปจำนวนมากของเหล่าพระธยานิพุทธะ
ไฟล์:Houshou.jpg|พระรัตนสัมภวะพุทธะนสัมภวพุทธะ ศิลปะแบบญี่ปุ่น
ไฟล์:EMERALD buddha raining suit.JPG|[[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]] [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] กรุงเทพฯ สื่อถึงพระอโมฆสิทธิพุทธะ
</gallery>
{{พระพุทธเจ้า}}
 
[[หมวดหมู่:พระพุทธเจ้าตามคติมหายาน{{เรียงลำดับ|ธยานิพุทธะ]]}}
[[หมวดหมู่:พระพุทธเจ้าตามคติมหายาน]]
 
[[bg:Буда Семейства]]