ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

{| class="wikitable sortable"
|-
! อันดับ || จังหวัดอำเภอ || ชื่อเทศบาล/องค์กรปกครองท้องถิ่น || จำนวนประชากร (คน) || พื้นที่ (ตร.กม.) || ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)
|-
|1 || [[เมืองนครศรีธรรมราช]] || [[เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]] || 104,712 || 22.56 || 4,647.00
|-
|2 || [[เมืองนครศรีธรรมราช]] || [[เทศบาลเมืองปากพูน]] || 32,622 || 63.78 || 348.00
|-
|3 || [[นครศรีธรรมราชทุ่งสง]] || [[เทศบาลเมืองทุ่งสง]] || 27,244 || 7.17 || 3,800.00
|-
|4 || [[นครศรีธรรมราชปากพนัง]] || [[เทศบาลเมืองปากพนัง]] || 24,176 || 7.35 || 3,363.00
|-
|5 || [[นครศรีธรรมราชทุ่งสง]] || [[เทศบาลตำบลชะมาย]] || 12,231 || 21.42 || 571.00
|-
|6 || [[นครศรีธรรมราชทุ่งสง]] || [[เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่]] || 12,051 || 77.96 || 155.00
|-
|7 || [[นครศรีธรรมราชทุ่งสง]] || [[เทศบาลตำบลที่วัง]] || 11,778 || 48.19 || 244.34
|-
|8 || [[เมืองนครศรีธรรมราช]] || [[เทศบาลตำบลท่างิ้ว]] || 10,295 || 67.60 || 152.00
|-
|9 || [[นครศรีธรรมราชสิชล]] || [[เทศบาลตำบลทุ่งใส]] || 10,032 || 74.00 || 136.00
|-
|10 || [[เมืองนครศรีธรรมราช]] || [[เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ]] || 9,391 || 25.74 || 365.00
|-
|11 || [[นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์]] || [[เทศบาลตำบลหินตก]] || 9,077 || 13.00 || 698.00
|-
|12 || [[นครศรีธรรมราชขนอม]] || [[เทศบาลตำบลอ่าวขนอม]] || 9,065 || 140.63 || 64.00
|-
|13 || [[นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียติ]] || [[เทศบาลตำบลทางพูน]] || 8,970 || 41.00 || 219.00
|-
|14 || [[นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์]] || [[เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์]] || 8,275 || 11.53 || 718.00
|-
|15 || [[นครศรีธรรมราชพิปูน]] || [[เทศบาลตำบลเขาพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลเขาพระ]] || 7,492 || 171.00 || 44.00
|-
|16 || [[นครศรีธรรมราชหัวไทร]] || [[เทศบาลตำบลเกาะเพชร]] || 7,171 || 26.72 || 268.00
|-
|17 || [[นครศรีธรรมราชพรหมคีรี]] || [[เทศบาลตำบลพรหมโลก]] || 7,171 || 12.90 || 556.00
|-
|18 || [[นครศรีธรรมราชสิชล]] || [[เทศบาลตำบลสิชล]] || 7,040 || 3.00 || 2,347.00
|-
|19 || [[นครศรีธรรมราชฉวาง]] || [[เทศบาลตำบลจันดี]] || 6,315 || 33.56 || 1,774.00
|-
|20 || [[เมืองนครศรีธรรมราช]] || [[เทศบาลตำบลปากนคร]] || 6,322 || 1.90 || 3,327.00
|-
|21 || [[นครศรีธรรมราชหัวไทร]] || [[เทศบาลตำบลหัวไทร]] || 4,578 || 2.64 || 1,734.00
|-
|22 || [[นครศรีธรรมราชขนอม]] || [[เทศบาลตำบลท้องเนียน]] || 4,517 || 43.09 || 105.00
|-
|23 || [[นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่]] || [[เทศบาลตำบลท่ายาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลท่ายาง]] || 4,329 || 4.01 || 1,080.00
|-
|24 || [[นครศรีธรรมราชชะอวด]] || [[เทศบาลตำบลชะอวด]] || 4,308 || 0.50 || 8,616.00
|-
|25 || [[เมืองนครศรีธรรมราช]] || [[เทศบาลตำบลท่าแพ]] || 4,258 || 0.96 || 4,435.00
|-
|26 || [[นครศรีธรรมราชขนอม]] || [[เทศบาลตำบลขนอม]] || 3,880 || 1.76 || 2,205.00
|-
|27 || [[นครศรีธรรมราชพรหมคีรี]] || [[เทศบาลตำบลพรหมคีรี]] || 3,867 || 71.18 || 54.00
|-
|28 || [[นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์]] || [[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]] || 3,358 || 14.18 || 232.00
|-
|29 || [[นครศรีธรรมราชพรหมคีรี]] || [[เทศบาลตำบลทอนหงส์]] || 3,155 || 9.00 || 351.00
|-
|30 || [[นครศรีธรรมราชท่าศาลา]] || [[เทศบาลตำบลท่าศาลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลท่าศาลา]] || 2,985 || 1.00 || 2,985.00
|-
|31 || [[นครศรีธรรมราชฉวาง]] || [[เทศบาลตำบลฉวาง]] || 2,881 || 2.00 || 1,441.00
|-
|32 || [[นครศรีธรรมราชพิปูน]] || [[เทศบาลตำบลพิปูน]] || 2,586 || 1.26 || 2,052.00
|-
|33 || [[นครศรีธรรมราชฉวาง]] || [[เทศบาลตำบลไม้เรียง]] || 2,507 || 2.48 || 1,011.00
|-
|34 || [[นครศรีธรรมราชนาบอน]] || [[เทศบาลตำบลนาบอน]] || 2,296 || 4.00 || 574.00
|-
|35 || [[นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่]] || [[เทศบาลตำบลเชียรใหญ่]] || 2,279 || 1.00 || 2,279.00
|-
|36 || [[นครศรีธรรมราชบางจาก]] || [[เทศบาลตำบลบางจาก]] || 1,742 || 2.40 || 726.00
|-
|37 || [[นครศรีธรรมราชลานสกา]] || [[เทศบาลตำบลลานสกา]] || 1,498 || 2.61 || 574.00
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม