ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

replaceViaSearch: บันได
(replaceViaSearch: บันได)
 
==== นายแวงและขุนดาบ ====
"นายแวง" และ "ขุนดาบ" เป็นชื่อตำแหน่งข้าราชการระดับหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ล้อมวงพระมหากษัตริย์เพื่อถวายการอารักขา และมีหน้าที่ประสานกับชาวพนักงานฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย ซึ่งนายแวงมียศสูงกว่าขุนดาบ โดยในมาตรา 30 แห่งกฎมนเทียรบาล [[กฎหมายตราสามดวง]] บัญญัติว่า "...ถ้าเสด็จขึ้นเขาแลเข้าถ้ำ ขึ้นปรางค์เข้าพระวิหาร ให้ขุนดาบเข้าค้น แล้วให้ตำรวจในเข้าค้น แล้วให้นายแวงเข้าค้น แล้วให้กันยุบาตรค้นเล่าเป็นสี่ท่าจึ่งเชิญเสด็จ เมื่อเสด็จตำรวจในแนมสองข้าง นายแวงถัด ขุนตำรวจขุนดาบอยู่แต่ข้างล่าง ครั้นเสด็จถึงใน ตำรวจในอยู่บานประตูข้างใน นายแวงอยู่บานประตูข้างนอก ขุนดาบอยู่เชิงบันใดบันไดเชิงเขา..."<ref name = Trasamduang01 />
 
ทั้งนี้ คำว่า "แวง" [[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน|พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]] บัญญัติความหมายว่า<ref name = Ratchabandit01 >ราชบัณฑิตยสถาน. (ม.ป.ป.). '''พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:[http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp]. (เข้าถึงเมื่อ: 28 มิถุนายน 2551).</ref> "แวง 1 ว. ยาว, แถว; เรียกเส้นลองจิจูดว่า เส้นแวง. (ข.). แวง 2 น. ดาบ. ...แวง 4 ก. ล้อมวง."
123,859

การแก้ไข