ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังสราญรมย์"

replaceViaSearch: พระราชทาน
(replaceViaSearch: พระราชทาน)
พระราชวังสราญรมย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น ออกแบบโดย [[เฮนรี อาลาบาศเตอร์]] เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 โดยมี[[เจ้าพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (เพ็ง)]] เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับ พระราชทานนามว่า '''สราญรมย์''' แต่เสด็จสวรรคตก่อนที่จะสร้างเสร็จ
 
ในช่วงต้นรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็นที่ประทับชั่วคราว ของเจ้านายเมื่อแรกออกจากวังหลวง ก่อนที่วังประทับถาวรจะก่อสร้างแล้วเสร็จ อาทิเช่น [[เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์]]ทรงประทับเมื่อ พ.ศ. 2419 - 2424 ระหว่างก่อสร้าง[[วังบูรพาภิรมย์]] ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ เช่น อาทิ เจ้าชายแห่งญี่ปุ่น ซาเรวิชหรือมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย (ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น [[พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2]]) [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จแห่งกรีซ|เจ้าชายจอร์จแห่งกรีซ]] พระราชอาคันตุกะพระองค์แรกที่เข้ามาประทับคือ เจ้าชายออสการ์ เมื่อ พ.ศ. 2427
 
เมื่อ พ.ศ. 2428 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ|พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการ]] ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ทรงขอพระราชทานวังสราญรมย์ ให้เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาจึงย้ายไปที่[[ตึกราชวัลลภ]] ในพระบรมมหาราชวัง ใน พ.ศ. 2430 วังสราญรมย์ จึงใช้เป็นบ้านพักรับรองพระราชอาคันตุกะ เรื่อยมาจนถึงสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โดยพระองค์โปรดให้เรียก "วังสราญรมย์" เป็น "'''พระราชวังสราญรมย์'''" ตั้งแต่วันที่ [[16 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2459]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/A/113.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ขนานนามประตูพระราชวังสวนดุสิต ], เล่ม ๓๓, ตอน ๐ก, ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๑๑๓</ref>
123,860

การแก้ไข