ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
'''หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงใหม่ เร็วๆ นี้)'''
* สาขาประวัติศาสตร์ (กำลังพิจารณาเพิ่มหลักสูตร กศ.ม.+ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เร็วๆ นี้)
* สาขาวิชาสังคมศึกษา (กำลังพิจารณาเพิ่มหลักสูตร กศ.ม.+ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เร็วๆ นี้)
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
ผู้ใช้นิรนาม