ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

replaceViaSearch
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(replaceViaSearch)
ในปีการศึกษา [[พ.ศ. 2538]] คณะฯได้ทำการปรับหลักสูตรของคณะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น รวมทั้งได้ขออนุมัติเปิดสอนอีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา[[ทัศนศิลป์]] และได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาขาวิชา[[การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ]]อีกสาขาหนึ่งในปีการศึกษา [[พ.ศ. 2547]]
 
นอกจากภาระกิจภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต ภาระกิจภารกิจสำคัญของ[[คณะศิลปกรรมศาสตร์]]คือการผลิตผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัยและการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมาคณาจารย์ของคณะฯได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมงานค้นคว้าวิจัยเผยแพร่ออกสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อ[[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]ได้ริเริ่มโครงการ[[หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] โดยได้มีการปรับพื้นที่ห้องเรียน บริเวณชั้น 3 อาคาร 9 (ปัจจุบันคือ [[อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์]]) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ขึ้นเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะเมื่อปี [[พ.ศ. 2539]] [[คณะศิลปกรรมศาสตร์]]ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง [[หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] ได้รับการยอมรับว่าเป็นหอศิลปะที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสังคม
 
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอ[[หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] ก็ได้เปิดให้บริการอีกแห่ง ณ บริเวณชั้น 2 [[อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์]] วิทยาเขตรังสิต ในปี [[พ.ศ. 2544]] และในปี [[พ.ศ. 2549]] ก็ได้ย้ายที่ทำการจากบริเวณชั้น 3 [[อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์]] มาที่[[อาคารวิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบมาเพื่อลองรับ การจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรง
123,860

การแก้ไข