ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุกข์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
replaceViaSearch
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(replaceViaSearch)
 
== ความแตกต่างของทุกข์ และทุกขลักษณะ ==
ทุกข์ กับ ทุกขลักษณะ เป็นคนละอย่างกัน เพราะเป็น [[ลักขณวันตะ]] และ [[ลักขณะ]] ของกันและกัน<ref>พุทฺธโฆสาจริโย, วิสุทฺธิมคฺค-อฏฺฐกถา , อุปกฺกิเลสวิมุตฺตอุทยพฺพยญาณกถา, ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส, วิสุทฺธิ. 2 ข้อ 739.</ref><ref>ธมฺมปาลาจริโย, ปรมตฺถมญฺชูสา-ฏีกาฎีกา, อุปกฺกิเลสวิมุตฺตอุทยพฺพยญาณกถาวณฺณนา ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทสวณฺณนา วิสุทธิมคฺคมหาฏีกาวิสุทธิมคฺคมหาฎีกา, วิสุทฺธิ.มหาฏี. 2 ข้อ 739.</ref><ref>พุทฺธโฆสาจริโย, สมฺโมหวิโนทนี-อฏฺฐกถา, อายตนวิภงฺคนิทฺเทสวณฺณนา สุตฺตนฺตภาชนีวณฺณนา อภิธมฺม-อฏฺฐกถา,อภิ.อฏฺ. 2 ข้อ 154.</ref><ref>
ธมฺมปาลาจริโย, มูลฏีกาฎีกา, อายตนวิภงฺคนิทฺเทสวณฺณนา สุตฺตนฺตภาชนีวณฺณนา อภิธมฺม-มูลฏีกาฎีกา,อภิ.มูลฏี. 2 ข้อ 154.</ref><ref>ธมฺมปาลาจริโย, ลีนตฺถวณฺณนา-ฏีกาฎีกา, อายตนวิภงฺคนิทฺเทสวณฺณนา สุตฺตนฺตภาชนีวณฺณนา อภิธมฺม-อนุฏีกาฎีกา, อภิ.อนุฏี. 2 ข้อ 154.</ref> ดังนี้ :-
 
* [[ทุกข์]] ([[ทุกฺขํ]]) - หมายถึง ขันธ์ 5 ทั้งหมด เป็นปรมัตถ์ เป็นสภาวะธรรม มีอยู่จริง, คำว่า"ทุกข์"เป็นคำ[[ไวพจน์]]ชื่อหนึ่งของขันธ์ 5.
123,860

การแก้ไข