ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส"

replaceViaSearch
(replaceViaSearch)
จากหลักฐานโดยทั่วไปถือว่าผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้คือ [[นักบุญเปาโล]] '''เอเฟซัส''' เป็นจดหมายที่[[นักบุญเปาโล]]ไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเพียงเมืองเดียวเท่านั้น แต่ยังถูกส่งไปถึงคริสตจักรในเมืองอื่นๆแถบเอเซียด้วย [[นักบุญเปาโล]]น่าจะเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นในราวปีค.ศ. 60 และจากเนื้อความในจดหมายที่ว่า "เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่ เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว"<ref>เอเฟซัส 6:20</ref> ทำให้ทราบได้ว่า ในขณะที่เขียนจดหมายนั้น [[นักบุญเปาโล]]กำลังถูกจำคุกอยู่เป็นระยะเวลา 2 ปีในกรุงโรม
 
'''เอเฟซัส''' เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลตะวันตกของเอเชียไมเนอร์ (ปัจจุบันคือประเทศตุรกี) ในสมัยนั้นเป็นจุดตัดของเส้นทางการค้าที่สำคัญหลายสาย จึงทำให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งวิหารเทพเจ้าไดอาน่าของชาวโรมันด้วย (ชาวกรีกเรียกว่า อารเทมิส) [[นักบุญเปาโล]]ได้เดินทางมาที่นี่ เมื่อครั้งการเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่สอง และให้ปริสสิลลากับอาควิลลาอยู่ที่เมืองนี้<ref>กิจการของอัครทูต 18:19</ref> ส่วน[[นักบุญเปาโล]]เองได้เดินทางต่อไป ภายหลังได้มีโอกาสกลับมายังเมืองนี้อีกครั้ง และได้ทำการประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนี้อยู่ระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะเกิดการจราจลจลาจลในเมือง<ref>กิจการของอัครทูต 19:29 - 41</ref> เพราะวิหารเทพเจ้าในเมืองนั้นขาดรายได้ เนื่องจาก[[นักบุญเปาโล]]เทศนาว่ารูปเคารพไม่มีความหมาย ประชาชนจึงไม่บริจาคเงินเข้าวิหารเทพเจ้าอารเทมิส<ref>กิจการของอัครทูต 19:25 - 26</ref> ส่งผลให้[[นักบุญเปาโล]]ถูกบีบบังคับให้ออกจากเมืองไป
 
'''เอเฟซัส''' แตกต่างไปจากจดหมายฉบับอื่นที่[[นักบุญเปาโล]]เขียน เนื่องจากเนื้อหาในจดหมายไม่ได้เจาะจงถึงปัญหา หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสตจักร แต่[[นักบุญเปาโล]]เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้า แนวทางในการปฏิบัติต่อกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ [[นักบุญเปาโล]]ให้ความสำคัญกับความสามัคคีมาก โดยสรุปว่าคริสเตียนทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันใน[[พระเยซู]] จึงควรปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความรักที่มีต่อกัน นอกจากนี้ [[นักบุญเปาโล]]ยังได้เขียนเกี่ยวกับคริสตจักร ที่ไม่ใช่อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง แต่หมายถึงคริสตจักรที่เป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคริสเตียน ซึ่งภายในกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้งทางอายุ ฐานะ เชื้อชาติ ฯลฯ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
123,859

การแก้ไข