ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี [[คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเกริก]]
4,945

การแก้ไข