ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์"

สมเด็จพระราชชนนีทรงเสน่หาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นพระราชบุตรีพระองค์แรก และมีพระโรคเบียดเบียนอยู่เนืองๆและเป็นพระพี่นางของรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
 
== พงศาวลี ==
== ราชตระกูล ==
{{ahnentafel top|width=100%}}
<center>{{ahnentafel-compact5