ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดราชบุรี"

* [[ 1.ไทยพื้นถิ่นราชบุรี ]]
* [[ 2.จีนราชบุรี ]]
* [[ 3.ไทยยวนราชบุรี]],*[[ไทยวน]]อพยพซึ่งมาจาก[[อำเภอเชียงแสนไทยโยนก]] ใน[[จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสน]]
และอพยพจาก[[อำเภอเชียงแสน]] [[จังหวัดเชียงราย]]
* [[ 4.มอญราชบุรี ]]
* [[ 5.เขมรราชบุรี ]]
ผู้ใช้นิรนาม