ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"

 
== ประวัติ ==
หนังสือ [[ปทานุกรม]] จัดจำหน่ายในปี [[พ.ศ. 2470]] ซึ่งจัดทำโดย [[กระทรวงธรรมการ]] (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น[[กระทรวงศึกษาธิการ]]) เป็นหนังสือรวบรวมคำในภาษาไทยพร้อมอธิบายความหมายกะ่ัน่นะั้ยนเด้าสวสเ่นเะด้ั่ะาบนเืี้กาบนื้กาเีน แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่เ่ท จึงได้จัดตั้ง'''คณะกรรมการชำระปทานุกรม'''ขึ้น่พะเื้า เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมปทานุกรมดังกล่าว ภายหลังได้มีการสถาปนา[[ราชบัณฑิตยสถาน]] เมื่อ [[ะหเ่กเ้นะพะพะ.ศ. 2477]] จึงได้โอนงานจากคณะกรรมการชำระไปอยู่ในราชบัณฑิตยสถาน และเปลี่ยนชื่อจาก '''ปทานุกรม''' เป็น '''พจนานุกรม6่ีะกพ้ั่34ะ่ีร้ื่นีคหภ้ี ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'''ืะเั้ ในที่สุดะืรนิืัีะพ่ี
 
== ประวัติการพิมพ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม