ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

=== สถาบันอาชีวศึกษา ===
==== สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐ ====
''=====สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5''=====
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นหนึ่งใน สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นหนึ่งใน สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยมีวิทยาลัยในสังกัด ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
* [[วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา]] เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
* [[วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา]]
 
''=====วิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่น ๆ''=====
* [[วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา]]
* [[วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมา]]
726

การแก้ไข