ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไมโทซิส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
1.'''ระยะอินเตอร์เฟส'''(interphase) เป็นระยะที่เซลล์เจริญเติบโต และคัดลอกโครโมโซม กินระยะเวลาถึง 90% ของวัฏจักรเซลล์ อาจเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะเตรียมพร้อม
สามารถแบ่งออกเป็น3 ระยะย่อยๆ(subphase) ได้แก่
>>*ระยะ G1 (G1 phase) : เซลล์เจริญเติบโต โดยมีการสร้างโปรตีน และส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ [[organelle]] เช่น ไมโตคอนเดรีย และเอ็นโดพลาสมิค เร็คติคูลัม
>>*ระยะ S (S phase) : เซลล์เจริญเติบโตมากขึ้น ,S ย่อมาจาก synthesis นั่นคือการเพิ่มจำนวนโครโมโซม มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ ซึ่งจะเกิดในระยะ Sเท่านั้น ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงหรือเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ทั้งหมดของวัฏจักร์เซลล์
>>*ระยะ G2 (G2 phase) : เซลล์เจริญเติบโตพอ พร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์
 
2.'''ระยะไมโทซิส''' ( Mitosis (M)phase ) เป็นระยะที่เซลล์แบ่งตัว สามารถแบ่งย่อยออกเป็น ไมโทซิส (Mitosis) และ การแบ่งไซโตพลาสซึม (cytokenesis)
>> *ไมโทซิส (Mitosis) : ระยะนี้ถูกแบ่ง่ออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่
**ระยะโพรเฟส (prophase)
**ระยะโปรเมตาเฟส (prometaphase)
14

การแก้ไข