ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทคโนโลยีเภสัชกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เทคโนโลยีเภสัชกรรม'''([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:Pharmaceutical Technology) เป็นกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผลิตยาประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังนี้
#ลักษณะกระบวนวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
#วัตถุประสงค์กระบวนวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
#การผลิต[[เภสัชภัณฑ์]]สำหรับสัตว์
#การผลิต[[ยา]]จาก[[สมุนไพร]]
#การผลิต[[เครื่องสำอาง]]
#[[หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา]]
 
==ลักษณะกระบวนวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ==
#การแนะนำ[[เภสัชตำรับ]] ตำราอ้างอิง และวารสารต่างๆ ทางเภสัชศาสตร์ [[รูปแบบยา]]เตรียมชนิดต่างๆ ลักษณะ[[ใบสั่งยา]]และภาษาที่ใช้ในใบสั่งยา [[การคำนวณ]][[ทางเภสัชกรรม]] [[การชั่ง]] [[ตวงวัด]] และอาลิควอท ตลอดจนความรู้ต่างๆ ตาม[[เภสัชตำรับ]]
#เป็นเรื่องของ [[สมบัติทางเคมี]][[กายภาพ]]ต่างๆ ของผงยา หน่วยการผลิตต่างๆ [[รูปแบบยา]]เตรียมต่างๆ ที่เป็นของแข็ง โดยเน้นการศึกษาอย่างละเอียดของยาเตรียมของแข็งแต่ละรูปแบบเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบยาเตรียม ส่วนประกอบของตำรับ วิธีการตั้งตำรับและการพัฒนาตำรับ วิธีเตรียมและเครื่องมือที่ใช้ [[การบรรจุ]]และ[[บรรจุภัณฑ์]] [[การเก็บรักษา]] [[การควบคุมคุณภาพ]] ตัวอย่างยาเตรียมตาม[[เภสัชตำรับ]] และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
#ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเตรียมยาไร้เชื้อ และประเภทรูปแบบยาเตรียมไร้เชื้อต่างๆ โดยเน้นศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับ คุณลักษณะของรูปแบบยาเตรียม ส่วนประกอบของตำรับ วิธีการตั้งตำรับ และการพัฒนาตำรับ วิธีเตรียมและเครื่องมือที่ใช้ การพัฒนาตำรับ วิธีเตรียมและเครื่องมือที่ใช้ การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างของยาเตรียมตามเภสัชตำรับ รวมทั้งการผสมตัวยาอื่นกับการให้ยาทางหลอดเลือดดำ และการให้สารอาหารทางหลอดเลือด การควบคุมและการประเมินความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาไร้เชื้อ
#ศึกษาถึงหลักการ สมบัติทางเคมีกายภาพ การตั้งสูตร ตลอดจนการประเมินและการควบคุมคุณภาพของยาเตรียมละอองลอย ยากัมมันตรังสี และยาเตรียมรูปแบบใหม่ๆ
 
== วัตถุประสงค์กระบวนวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม==
#ใช้ตำราอ้างอิง และวารสารต่างๆ ทางเภสัชศาสตร์ได้
#อธิบาย[[รูปแบบยา]]เตรียมชนิดต่างๆ ได้
#รู้จักลักษณะของ[[ใบสั่งยา]] และแปลความหมายของภาษาที่ใช้ในใบสั่งยาได้
#คำนวณทางเภสัชกรรม และบอกวิธีการปฏิบัติในการชั่ง ตวง วัด และอาลิควอทได้
#อธิบายความรู้เรื่องต่างๆ ตาม[[เภสัชตำรับ]]ได้
#อธิบายสมบัติทางเคมีกายภาพต่างๆ ของผงยา และปัจจัยต่างที่เกี่ยวข้อง
#เข้าใจหน่วยการผลิตต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตยาและเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับความต้องการในการผลิต
#อธิบายลักษณะและส่วนประกอบของตำรับยาที่อยู่ใน[[รูปแบบยาเตรียมของแข็ง]]ชนิดต่างๆ และการเลือกใช้สารช่วยต่างๆ
#อธิบายวิธีเตรียมยารูปแบบของแข็งชนิดต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
#อธิบายวิธีควบคุมคุณภาพและประเมินผลยาเตรียมรูปแบบของแข็งชนิดต่าง
#เลือกใช้วิธีบรรจุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ให้เมาะสมกับ[[รูปแบบของแข็ง]]ชนิดต่างๆ
#รู้จักตัวอย่างของยาเตรียม[[รูปแบบของแข็ง]]ที่มีขายในท้องตลาด
#อธิบายลักษณะและส่วนรปะกอบของ[[ยาน้ำกระจายตัว]]และ[[ยากึ่งแข็ง]]ได้
#ตั้งตำรับ พัฒนาตำรับ เตรียมยาตลอดจนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการเตรียมอธิบายการบรรจุและการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับยาน้ำกระจายตัวและยากึ่งแข็งได้
#บอกวิธีเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของยานำกระจายตัวและยากึ่งแข็งตามเภสัชตำรับและจากผลิตภัณฑ์ธรรชาติได้
#ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเตรียม[[ยาไร้เชื้อ]]ต่างๆ ได้ และสามารถนำไปประยุกต์ในการผลิตและควบคุมคุณภาพของ[[ผลิตภัณฑ์ไร้เชื้อ]]ประเภทต่างๆ ได้
#คุณลักษณะและส่วนประกอบของตำรับยาเตรียมไร้เชื้อแต่ละชนิดได้ การตั้งตำรับการพัฒนาตำรับ การเตรียมและการใช้เครื่องมือในการเตรียม การบรรจุและการเลือก[[บรรจุภัณฑ์]]ที่เหมาะสมได้
#เข้าใจถึงหลักการ สมบัติทางเคมีกายภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในการตั้งสูตร และประเมินคุณภาพของยาเตรียมละอองลอย
#คุ้นเคยกับยากัมมันตรังสี และรู้จักยาเตรียมใหม่ๆ
 
==การผลิตเภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์==
571

การแก้ไข