ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์"

=== ธุรกิจระหว่างประเทศ ===
การเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์สำคัญมากสำหรับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
การประเมินความต้องการ [[ค่านิยม]] [[แรงจูงใจ]] และ การให้ความสำคัญ ที่ต่างกันระหร่างระหว่างคนจากประเทศต่างๆ มีค่ามากในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ต่างกัน นอกจากนั้นมันยังทำให้เห็นด้วยว่าค่านิยมที่ต่างกันจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีผลกับบรรยากาศและจริยธรรมในการทำงานอย่างไร เช่น วัฒนธรรมปัจเจกนิยม อาจนำไปสู่ความได้เปรียบทางการวิจัยและพัฒนา ในขณะที่วัฒนธรรมคติรวมหมู่นิยม อาจได้เปรียบในองค์กรแรงงาน ในการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการและ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่ค้า<ref>Li, J., Lam, K., Fu, P. (2000). Family-oriented collectivism and its effect on firm performance: A
comparison between overseas Chinese and foreign firms in China. International Journal of Organizational Analysis, 8(4), 364-379.</ref>
 
3

การแก้ไข