ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 3:
มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 โดยมี [[คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์]] เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
 
==รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบันที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิ ==
* คุณหญิง[[สุพัตรา มาศดิตถ์]] ประธานที่ปรึกษา
* นาย[[เศรษฐา ศิระฉายา]] ประธานกรรมการที่ปรึกษา
* ดร.[[สรจักรนายยุทธนา เกษมสุวรรณ]]มุกดาสนิท รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษา
* นาย[[สุประวัติธัญญา ปัทมสูต]]โพธิ์วิจิตร รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
* นางสาวปิยสุดา จันทรสุข ที่ปรึกษา
* นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
* นายวรายุธ มิลินทจินดา ที่ปรึกษา
* นายภาณุเดช วัฒนสุชาติ ที่ปรึกษา
 
== รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน==
* นาง[[จุรี โอศิริ]]
ผู้ใช้นิรนาม