ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

เพิ่มขึ้น 320 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ตระกูลชาติพันธุ์ไทน้อย หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง ประกอบด้วยในลาว จนถึงลุ่มแม่น้ำดำ-แดง ในเวียดนาม แล้วเลยไปจนถึงตอนใต้ของจีน เอกลักษณ์ตระกูลชาติพันธุ์ไทน้อย คือ มีการปลูกเรือนแบบยาวลึกเข้าไป และไม่มีการเล่นระดับที่ซับซ้อนมาก ในสถาปัตยกรรมขั้นสูงมีการประดับตกแต่งที่ค่อนข้างน้อย เน้นความอ่อนช้อยของศิลปะ แต่เสื้อผ้าอาจจะมีเครื่องประดับมากกว่า โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลนี้ ได้แก่พวก [[ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)|ไทลาว]] [[ไทยอีสาน]](คำนี้เป็นคำประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยสำหรับเรียกชาวไทลาวที่อาศัยในภาคอีสานของประเทศไทยแต่ว่าเป็นชาติพันธุ์อันเดียวกับไทลาวที่อยู่ในประเทศสปป.ลาวไม่ใช่ไทอีกกลุ่มหนึ่งอย่างแท้จริง) [[ไทลื้อ]] [[ไทดำ]](ภาษาไทยเรียกว่าลาวโซ่ง) [[ไทขาว]] [[ไทแดง]] [[ชาวไทพวน|ไทพวน]](ภาษาไทยมักจะเรียกว่าลาวพวน) [[ไทฮ่างตง]] [[ตูลาว]] [[หลี]] [[เจียมาว]] [[เกลาว]] [[ลาติ]] [[ลาคัว]] [[ลาฮา]] [[จาเบียว]] [[เบ]] [[ภาษาแสก|ไทแสก]](ลาวใช้ไทแซก) [[ลักเกีย]] [[คำ (กลุ่มชาติพันธุ์)|คำ]] [[สุย]] [[มู่หล่าว]] [[เมาหนาน]] [[ภาษาญ้อ|ไทญ้อ]] [[ผู้ไท]] [[ต้ง]] [[จ้วง]] [[คัง]] [[นุง]] [[โท้]] เป็นต้น กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายกว่าไทใหญ่ โดยเฉพาะด้านภาษา ซึ่งมีกลุ่มภาษาทั้ง 3 กลุ่ม รวมถึง[[ภาษากะได]] ด้วย
 
==== ไทยใหญ่ไทใหญ่ ====
ตระกูลชาติพันธุ์ไทยใหญ่ไทใหญ่ หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เลยไปถึงลุ่มน้ำสาละวิน อิระวดี และพรหมบุตร เอกลักษณ์ของตระกูลชาติพันธุ์ไทยใหญ่ไทใหญ่ คือ มีระบบการปลูกบ้านสร้างเรือนที่ซับซ้อนกว่าไทยน้อยไทน้อย โดยบ้านมักจะมีการกั้นห้องแบ่งระดับยกหลังคา ที่สลับซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ในสถาปัตยกรรมขั้นสูง มักจะมีการประดับตกแต่งมากกว่า โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลนี้ ได้แก่พวก [[ไทใหญ่]](ไทใหญ่เรียกตัวเองว่าไตหรือไตโหลง(ไทหลวง)ส่วนคำว่าไทใหญ่นั้นเป็นชื่อในภาษาไทยเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อที่เขาเรียกตัวเอง) [[ไทเหนือ]] [[ไทขึน]] [[ไทยวน]] [[อาหม]] [[อ่ายตน]] [[คำยัง]] [[คำตี่]] [[พ่าเก]] [[นะรา]] [[จันหารี]] และ [[ตุรุง]] เป็นต้น
 
==== [[ไทยสยาม]] ====
ผู้ใช้นิรนาม