ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

และในปี [[พ.ศ. 2546]] ทางสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยให้รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น[[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] และให้จัดตั้งคณะใหม่ 3 คณะ ซึ่งมี '''"คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"''' รวมอยู่ด้วย
 
== สาขาภาควิชา ==
ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ดังนี้
* ภาควิชาจิตวิทยา
ผู้ใช้นิรนาม